91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos/Păduri estice de stejar alb

Păduri extrazonale dominate de stejar pufos, cu floră submediteraneană, ocupând enclave mai calde în cadrul arealelor subcontinentale ale lui Quercion frainetto şi Carpinion illyricum. Păduri de Quercus pubescens şi Q. virgiliana. Stejarii sunt însoţiţi de Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Acer campestre sau Tilia tomentosa şi de elemente floristice submediteraneene.

62% din suprafața ocupată cu acest tip de habitat prioritar în România se regăsește în ROSCI0201.

Obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, habitat prioritar.