Secțiune în curs de actualizare.

Privit din punct de vedere al proiectării, „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” are un scop și va fi atins prin trei obiective (acestea sunt descrise în altă secțiune a sitului). Obiectivele sunt îndeplinite printr-o serie de activități ce au fost concepute luând în considerare o serie de prevederi legale naționale și europene precum și practici din proiecte europene de referință. Acestea au fost incluse și indicate literal în conceptul proiectului contractat.

Considerând că referințele menționate sunt de interes public, în această secțiune sunt publicate, cu indicarea activității din proiect, titlurile prevederilor legale naționale și europene care au stat la baza conceperii proiectului. Lista nu este exhaustivă ci conține doar acele documente menționate în proiect, însă pe măsură ce vom avansa în implementare vom mai adăuga și alte titluri.

Dacă doriți să aflați la timp când se publică noutăți, trimiteți un email la comunicare@dakia.ro având ca subiect „Biblioteca de resurse”.

Listă

 • Consiliul Consultativ al Administrației Podișului Nord Dobrogean, Ordinul ministrului mediului nr. 761/2017
 • Directiva INSPIRE privind seturile de date geografice referitoare la ariile naturale protejate (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/ INSPIRE_DataSpecification_PS_v3.0.pdf) (activitatea A.1.2)
 • Strategia Națională si Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013-2020 (activitatea A.1.3)
 • Proiectul SCALES (Securing the Conservation of biodiversity across Administrativ Levels and spatial, temporal, and Ecological Scales) (activitatea A.1.9)
 • Decizia Comisiei 2011/484/UE privind formularul-tip pentru siturile NATURA 2000 (activitatea A.1.10)
 • Nota Comisiei Europene privind stabilirea măsurilor de conservare pentru siturile Natura 2000 (activitatea A.1.11)
 • Nota Comisiei Europene privind stabilirea obiectivelor de conservare pentru siturile Natura 2000 (activitatea A.1.11)
 • Stabilirea măsurilor de conservare pentru siturile Natura 2000 (activitatea A.1.11)
 • Directiva Consiliului 92/43/CEE (activitatea A.1.11)
 • Documente adoptate la Conferințele Părților la Convenția pentru Diversitate Biologică ratificată de România prin Legea nr. 58/1994 (activitatea A.1.13)
 • Proiectul NATREG (Managing Natural Assets and Protected Areas as Sustainable Regional Development Opportunities) finanțat prin Programul SEE (activitate A.1.13)
 • HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe (activitatea A.2.1)
 • Ordinul ministrului mediului nr. 1026/2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvată (activitatea A.2.1)
 • OUG nr. 57/2007 aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările si completările ulterioare (activitatea A.2.2)
 • HG 739/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016 – 2020 și a Planului Național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice si creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016 – 2020 (activitatea A.4.3)
 • Instrumentul ARVI, proiectul inovativ LIFE11/ENV/FI/905, realizarea unui instrument multicriterial de evaluare a impactului factorilor naturali si antropici, link http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search. dspPage&n_proj_id=4179 (activitatea A.4.3)
 • Proiectul SCALES (Securing the Conservation of biodiversity across Administrativ Levels and spatial, temporal, and Ecological Scales) (activitatea A.4.3) link http://scales.ckff.si/scaletool/