Habitate naturale de interes comunitar

Sunt zonele terestre, acvatice sau subterane, în stare naturală sau seminaturală, ce se diferențiază prin caracteristici geografice, abiotice și biotice.

Habitatele naturale de interes comunitar sunt acele tipuri de habitate care:

– sunt în pericol de dispariție în arealul lor natural;
– au un areal redus ca urmare a restrângerii acestuia sau datorită faptului că în mod natural suprafața sa este redusă;
– sunt eșantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe dintre cele 5 regiuni biogeografice specifice pentru România.

În Podișul Nord Dobrogean habitatele naturale de interes comunitar sunt următoarele:

40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice;
62C0* Stepe ponto-sarmatice;
8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase;
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis (Peşteri închise accesului public);
91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos/Păduri estice de stejar alb;
91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp./Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp.;
91M0 Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc;
91X0* Păduri de fag dobrogene;
91Y0 Păduri de stejar şi carpen dacice;
92A0 Galerii de Salix alba şi Populus alba.

40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice
40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice
62C0* Stepe ponto-sarmatice
62C0* Stepe ponto-sarmatice
8230 Comunităţi pioniere Sedo-
8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis (Peşteri închise accesului public)
cof_vivid
91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos/Păduri estice de stejar alb
cof_vivid
91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp./Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp.
Plant
91X0* Păduri de fag dobrogene
sdr_vivid
91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
92A0 Galerii de Salix alba şi Populus alba
92A0 Galerii de Salix alba şi Populus alba
91M0 Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc
91M0 Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc