62C0* Stepe ponto-sarmatice

Habitatul cuprinde pajiștile stepice vest-pontice din România; include fitocenoze din asociațiile: Festucion valesiacae, Stipion lessingianae, Agropyro-Kochion si Pimpinello-Thymion zygioidi. Acest habitat este reprezentat de pajiști xerice, situate pe diverse expoziții ale dealurilor din zonele de stepă și silvostepă.

Peste 44 % din suprafața ocupată de acest tip de habitat prioritar în România se regăsește in ROSCI0201.

Obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, habitat prioritar.