40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice

Habitatul cuprinde tufărișuri cu frunze căzătoare caracterizate de prezența speciilor ponto-sarmatice Caragana frutex, Paliurus spina-christi, Jasminum fruticans, cu numeroase elemente floristice submediteraneene, pontice și balcanice, fitocenozele având afinități pentru zone bogate în săruri de calciu, adaptate la un climat arid situate la limita silvostepei și zona pădurii de stejar.

Obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, habitat prioritar.