Comuna CIUCUROVA

Denumirea comunei se pare că provine din turcescul Çukur – groapă, șanț, vale și particula slavă ova – câmpie, pășune, platou, acesta fiind și un argument în favoarea întemeierii inițiale a așezării de cele două grupuri etnice: grupul inițial al turcilor anatolieni completat cu grupuri de tătari și grupul cazacilor refugiați.

Localități componente: Ciucurova (reședință), Atmagea, Fântâna Mare

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag, rezervațiile naturale Dealul Bujorilor și Vârful Secaru

Ciucurova harta ariilor naturale vizate de proiect

Teritoriul comunei aparține de din punct de vedere geomorfologic de Podișul Babadag, subdiviziunea Atmagea, caracterizat de forma joasă, puțin deluroasă (în sud) și forma înaltă (în nord).

În interiorul comunei, satele sunt de tip adunat, situate în depresiuni, și sunt orientate pe direcția nord-sud, având o tramă stradală partial spontană. Formele satelor sunt conformate în raport cu drumurile principale de legătură în teritoriu, dar și cu formele de relief existente. Comuna este extinsă pe direcția nord-sud și din punct de vedere arhitectural peisajul este unul omogen, casele în general având un regim mic de înălțime, în general un singur nivel, maxim două niveluri. Locuințele din satele componente au o influență de arhitectură vernaculară influențată de grupul german – satul Atmagea, înființat în jurul anului 1848 de saşii veniți din Basarabia sub conducerea lui Adam Kühn, dar și alte etnii. Principalele materii prime folosite pentru construcții sunt piatra, pământul cu nuiele, lemnul. Spațiile verzi din cadrul comunei sunt reprezentate în procente însemnate, atât în interiorul fiecărei parcele cât și în restul teritoriului.

Pe teritoriul comunei Ciucurova se regăsesc monumente istorice/situri arheologice din epoci precum cea epoca medievală, romană, romano-bizantină – Situl arheologic de la Ciucurova, necropola geto-dacică, Villa Rustica, însă pe lângă acestea merită să fie menționate și Biserica Evanghelică din satul Atmagea și Mânăstirea Cerbu, amplasată între satele Atmagea și Ciucurova pe DN 22D.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag, rezervațiile naturale Dealul Bujorilor și Vârful Secaru
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  62C0* Stepe ponto-sarmatice, 8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedoalbi- Veronicion-dilleni pe stâncării silicioase, 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Plante: Achillea clypeolata, Achillea ochroleuca, Agropyron cristatum subsp. brandzae, Allium flavum subsp. tauricum, Allium guttatum, Allium saxatile, Asparagus verticillatus, Campanula romanica, Corydalis solida, Dianthus nardiformis, Echinops ritro subsp. ruthenicus, Festuca callieri, Gagea szovitzii, Gagea bulbifera, Koeleria lobata, Mercurialis ovata, Moehringia jankae,

  Muscari neglectum, Nectaroscordum siculum ssp.bulgaricum, Neottia nidus-avis, Paeonia peregrina, Paronychia cephalotes, Piptatherum virescens, Potentilla emilii popii, Rosa turcica, Rumex tuberosus, Salvia aethiopis, Sempervivum ruthenicum, Silene compacta, Stachys angustifolia, Thymus zygioides

  Reptile: Lacerta viridis, Podarcis taurica, Testudo graeca

  Nevertebrate: Cerambyx cerdo, Morimus funereus

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Lutra lutra, Mustela eversmanii, Myotis emarginatus, Nyctalus leisleri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum, Spermophilus citellus, Vespertilio murinus, Vormela peregusna

  Păsări: Accipiter brevipes,Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație) Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor,  Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Picus canus, Phyloscopus sibilatrix, Phyloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus,  Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Parus lugubris, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Clanga clanga, Circus pygargus, Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Anthus campestris

ciucurova_colaj

Foto: Nicolae Negrea

Evenimente

 • Festivalul Bujorului din Fântâna Mare