Comuna BEIDAUD

Numele comunei provine de la beiul Daud care, potrivit legendei a fost o mare căpetenie turcească în cetatea Calabair, în Defterele din 1573 și 1584 localitatea fiind menționată cu numele Bey-Dacoud. Pe harta austriacă din 1970 localitatea este localizată sub numele de Beudaude, iar in 1849 polonezul Korsak menționează localitatea Beidaud în notele sale de călătorie.

Localități componente: Beidaud (reședință), Neatârnarea, Sarighiol de Deal

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0100 Stepa Casimcea și rezervația naturală Beidaud.

Beidaud harta ariilor naturale vizate de proiect

Teritoriul adiministrativ al comunei Beidaud aparține din punct de vedere geomorfologic Podișului Casimcea, la contactul cu subunitatea mai joasă numită Prispa Hamangia. Relieful este dispus în trepte, observându-se o scădere altitudinală de la nord spre sud, spre nivelul de bază reprezentat de Lacul Razelm. Zona prezintă un relief variat, bogat în izvoare cu debit mare de apă şi acoperită până nu demult, cu păduri seculare care se înscriau în aria silvică din imediata vecinătate a culmei dealurilor Babadag.

Peisajul oferă o arhitectură orizontală, în spații vaste și deschise, care se inserează în vegetație. Casele își compun volumele jucând cu un repertoriu îmbogățit de materiale, atât minerale (piatră, pământ divers prelucrat), cât și vegetale (lemn, nuiele, stuf). Etnicul își pune și el amprenta, dar mai ales în materie de finsiaje și ornamente, structurile de bază supunându-se în mod relativ uniform unor reguli ecologice comune, impuse de mediu. Spațiile verzi dețin o pondere semnificativă în cadrul parcelelor și au un rol important în conturarea peisajului cultural. Se remarcă grădina de la stradă, cu rol decorativ și care se prelungește până în zona prispei, și cea din spate, destinată agriculturii.

În comuna Beidaud satele sunt de tip adunat, situate în vârful văilor sau în depresiuni, orientate spre sud, cu trama stradală rectangulară (Neatârnarea), parțial spontană (Beidaud și Sarghiol de Deal). Forma satului este conformată de drumurile principale de legătură cu teritoriul, dar și de relief, prezența micilor dealuri, zonele împădurite și cursul de apă fiind limite structurante. Vegetația constă în cea mai mare parte din plantațiile de pomi fructiferi și culturile din spatele parcelelor. În rest, peisajul este dominat parțial de pajisti stepice și tufărișuri, parțial de pădurile de foioase prezente.

Atât zona, cât şi vatra satului, sunt bogate şi în vestigii arheologice aparţinând unei perioade de timp ce acoperă neoliticul, epoca bronzului, prima şi a doua epocă a fierului, perioadele romană şi romano bizantină – Situl arheologic de la Beidaud, fortificaţie Latène, cultura geto – dacică, fortificaţie Hallstatt, cişmea romană, necropolă, Biserica ortodoxă “Aducerea moaştelor Sf. Nicolae”  etc.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0100 Stepa Casimcea și rezervația naturală Beidaud.
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  62C0* Stepe ponto-sarmatice, 8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedoalbi- Veronicion-dilleni pe stâncării silicioase, 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Plante: Campanula romanica, Moehringia jankae, Agropyron cristatum subsp. brandzae, Allium flavum subsp. tauricum, Allium saxatile, Arenaria rigida, Asparagus verticillatus, Centaurea kanitziana, Dianthus nardiformis, Echinops ritro subsp. ruthenicus, Festuca callieri, Koeleria lobata, Lathyrus pannonicus, Orchis morio, Paeonia peregrina, Platanthera chlorantha, Rosa turcica, Sempervivum ruthenicum, Stachys angustifolia, Tanacetum millefolium, Thymus zygioides

  Reptile: Lacerta trilineata, Lacerta viridis, Podarcis taurica, Testudo graeca

  Nevertebrate: Cerambyx cerdo, Morimus funereus

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum, Spermophilus citellus, Vespertilio murinus, Vormela peregusna

  Păsări: Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație) Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor,  Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Picus canus, Phyloscopus sibilatrix, Phyloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus, Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Parus lugubris, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Clanga clanga, Circus pygargus, Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Anser albifrons, Tadorna ferruginea,Anser anser, Lanius senator, Anser erythropus, Anser fabalis, Buteo lagopus, Branta ruficollis, Burhinus oedicnemus, Asio otus, Anthus campestris

Colaj imagini_Beidaud

Foto: Andrada Eftime

Evenimente

 • „Festivalul Internaţional al Păstoritului” din Sarighiol de Deal” – în luna mai
 • „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – 21 mai, Hramul Bisericilor din Sarighiol de Deal
 • „Naşterea Maicii Domnului” – 8 septembrie, Hramul Bisericilor din Neatârnarea
 • „Sf. Nicolae” – 6 decembrie, Hramul Bisericilor din Beidaud