Comuna BAIA

Numele localității Baia se pare că este de origine slavonă, banja – baie/stație de flotare și face referire la faptul că în 1926 aici urma să fie stabilită stația de flotare pentru prelucrarea cuprului de la Altân Tepe. Altă ipoteză susține că este traducerea vechiului toponim Hamangia care ar proveni din turcescul hamam – baie.

Localități componente: Baia (reședința), Panduru, Ceamurlia de Sus, Camena, Caugagia.

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag și ROSPA0100 Stepa Casimcea

Baia harta ariilor naturale vizate de proiect

Comuna Baia se află în depresiunea Baia, la confluența dintre bazinul Babadag și Podișul Casimcei. Dintre cele cinci localități componente ale comunei, Camena și Caugagia sunt încadrate în zona sud-estică a Bazinului Babadag, iar localitățile Ceamurlia de Sus și Panduru sunt încadrate în zona de nord-est a Podișului Casimcei.

În vatra satului au fost descoperite urmele culturii Hamangia, cea mai veche cultură materială din Dobrogea, de peste 7500 de ani, adică din neoliticul
timpuriu.

Cadrul natural din comuna Baia este reprezentat de suprafețele împădurite, prezente în proportie de 18% din teritoriul administrativ și de suprafețele aferente lacurilor și bălților.

Vetrele celor cinci localității componente ale comunei Baia au o formă neregulată, determinată de raportul cu principalele căi de acces și de declivitatea generală a terenului. Localitățile Panduru, Baia și Caugagia sunt amplasate pe o suprafață relativ plană cu o ușoară declivitate pe direcția nord-vest, sud-est. Localitățile Camena și Ceamurlia de Sus sunt amplasate pe terenuri cu o declivitate mai accentuată, dezvoltată către aceeași direcție.

Peisajul cultural al Comunei Baia a fost influențat de-a lungul timpului de prezența diversității etnice, influențând astfel  modul de dezvoltare al localităților, evoluția fondului construit dar și patrimoniul imaterial. Astăzi mai pot fi întâlnite dispersat o serie de gospodării sau doar case care și-au păstrat forma tradițională.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag și ROSPA0100 Stepa Casimcea
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  62C0* Stepe ponto-sarmatice, 8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedoalbi- Veronicion-dilleni pe stâncării silicioase, 8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis, 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Plante: Campanula romanica, Centaurea jankae, Himantoglossum caprinum, Moehringia jankae, Achillea clypeolata, Allium flavum subsp. tauricum, Allium saxatile, Arenaria rigida, Asparagus verticillatus, Astragalus glaucus, Astragalus ponticus, Centaurea kanitziana, Corydalis solida, Crocus flavus, Crocus chrysanthus, Dianthus nardiformis, Echinops ritro subsp. ruthenicus, Festuca callieri, Gagea bulbifera, Koeleria lobata, Muscari neglectum, Myrrhoides nodosa, Nectaroscordum siculum ssp.bulgaricum, Orchis morio, Ornithogalum sibthorpii, Ornithogalum amphibolum, Paeonia peregrina, Pimpinella tragium ssp. lithophila, Piptatherum virescens, Salvia aethiopis, Satureja coerulea, Scutellaria orientalis, Sempervivum ruthenicum, Silene compacta, Tanacetum millefolium, Thymus zygioides,Veratrum nigrum

  Reptile: Lacerta viridis, Podarcis taurica, Testudo graeca

  Nevertebrate: Bolbobelasmus unicornis,Cerambyx cerdo, Morimus funereus, Paracaloptenus caloptenoides

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Mustela eversmanii, Nyctalus leisleri,Pipistrellus kuhlii, Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Spermophilus citellus, Vespertilio murinus

  Păsări: Accipiter brevipes,Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație) Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor,  Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Picus canus, Phyloscopus sibilatrix, Phyloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus, Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Parus lugubris, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Clanga clanga, Circus pygargus, Tadorna ferruginea, Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Anser albifrons, Lanius senator,Anser anser, Anser erythropus, Anser fabalis, Buteo lagopus, Branta ruficollis, Burhinus oedicnemus, Asio otus, Anthus campestris

Baia_colaj

Foto: Irina Cioangher

Evenimente

 • „Zilele Comunei Baia” se sărbătoresc la începutul lunii septembrie, dar au dată variabilă
 • 28 martie – „Intrarea Domnului  in Ierusalim- Hram Mănăstirea Codru – localitatea Caugagia
 • 23 aprilie – „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință – Hramul Bisercii – localitatea Ceamurlia de Sus
 • 21 mai – „Sfinții Mari Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena – Hramul Bisercii noi – localitatea Panduru
 • 21 mai – Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Hram (capela) – localitatea Baia
 • 1 octombrie – „Acoperământul Maicii Domnului” – Hramul Bisercii – localitatea Baia
 • 8 noiembrie – Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil (Sfinții Voievozi ) – Hramul Bisercii – localitatea Caugagia
 • 26 octombrie – „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” – Hramul Bisercii – localitatea Camena
 • În fiecare duminică a săptămânii se organizează târg în localitatea Baia