Conform Art. 19, aliniatele (4) și (5) al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completăru prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„[…] (4) Structurile de administrare special constituite sunt îndrumate de un consiliu științific, cu rol de autoritate științifică, pe teritoriul ariei naturale protejate.
(5) Componența consiliilor științifice se propune de către administrația ariilor naturale protejate, cu avizul Academiei Române, și se aprobă de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor, iar regulamentul de organizare și funcționare a consiliilor științifice se stabilește, cu avizul Academiei Române, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor, în mod unitar pentru toate ariile naturale protejate.[…]”

Componenţa Consiliului știinţific al Administraţiei Podişului Nord Dobrogean, aprobată prin Ordinul ministrului mediului nr. 674/24.04.2017,  este următoarea:

  1. Dr. Teodor Marușca – inginer agronom, specialist în habitate de pajişti;
  2. Dr. Adrian-Iovu Biriș – inginer silvic, specialist în habitate forestiere;
  3. Dr. Iuliana-Florentina Gheorghe – biolog, specialist în botanică;
  4. Dr. Dumitru Murariu – biolog, specialist în zoologie;
  5. Dr. Mariana Drugă – biolog, specialist în ornitologie;
  6. Dr. Dan Cogălniceanu – biolog, specialist în herpetologie;
  7. Dr. Cerasella Crăciun – arhitect, specialist în peisaj şi urbanism;
  8. Dr. Marcel Mărunțiu – inginer geolog, specialist în geologie;
  9. Iuliana Căliman Biolog/responsabil cu managementul conservării în cadrul APND
  10. Marius Groza Directorul APND

Baza legală

Ordin privind aprobarea componenței Consiliului Științific al sitului Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean nr. 674/24.04.2017 (facsimil)

Avizul nr. 4199/CJ/10.11.2016 al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române (facsimil)

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completăru prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare