Administraţia Podişului Nord Dobrogean reprezintă structura de administrare a ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean şi a fost înfiinţată în septembrie 2016 de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA împreună cu Societatea „Progresul Silvic”, în baza contractului de administrare nr. 1882/ CPP/ 11.03.2016 şi a prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 15 alin. (1) lit. g) din Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014.

IMPORTANT!

 1. Persoanele fizice sunt scutite de plata tarifelor.
 2. Fotografiatul și filmatul în interes personal, cu utilizarea fotografiilor/filmelor doar în familie, cu prietenii sau pe rețelele de socializare, fără obținerea de venituri, nu necesită avizul administrației.
 3. Documentația completă înseamnă documentația ce include toate informațiile necesare luării deciziei, inclusiv a informațiilor suplimentare solicitate.
 4. Solicitările pot fi transmise în format electronic (scanate) la adresa de e-mail: contact@apnd.ro sau pe hârtie/format electronic la adresa poștală: Bulevardul Magheru nr. 31, sector 1, București, cu confirmare de primire.
 • Documentele necesare emiterii avizului:

(1) cererea pentru emiterea avizului al cărei format este prezentat în Cerere (descarcă de aici);

(2) notificarea transmisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

(3) proiectul de plan/program/strategie, în format electronic și/sau pe hârtie (atât partea scrisă, cât și, după caz, desenele, schițele, hărțile în format Stereo 70);

(4) memoriul de prezentare a planului/programului/strategiei ce va include următoarele informații, conform cu prevederile Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010: amplasarea în raport cu ariile naturale protejate (cu precizarea coordonatelor geografice Stereo 70), prezența și efectivele/suprafețele habitatelor speciilor sau a habitatelor naturale de interes comunitar din zona planului/programului/strategiei și estimarea impactului, informații privind legătura cu managementul conservării;

(5) raportul de mediu și/sau studiul de evaluare adecvată, după caz, în format electronic și/sau pe hârtie;

(6) dovada achitării tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului prin ordin de plată în contul RO95BTRLRONCRT0350690001 deschis la Banca Transilvania sau chitanță eliberată la sediul APND).

 • Tariful pentru analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru planuri și programe: 475 lei.
 • Termene de solicitare informații suplimentare:
  • 10 zile de la primirea solicitării pentru avizarea de strategii, programe, planuri, pentru care nu este necesară evaluarea adecvată a impactului;
  • 20 de zile de la primirea solicitării avizarea de strategii, programe, planuri pentru care este necesară evaluarea adecvată a impactului și implicit consultarea Consiliului Științific.
 • Termene de emitere a avizului:
  • 15 zile de la primirea solicitării cu documentație completă pentru avizarea de strategii, programe, planuri, pentru care nu este necesară evaluarea adecvată a impactului;
  • 30 de zile de la primirea solicitării cu documentație completă pentru avizarea de strategii, programe, planuri pentru care este necesară evaluarea adecvată a impactului și implicit consultarea Consiliului Științific.
 • Documentele necesare emiterii avizului:

(1) cererea pentru emiterea avizului al cărei format este prezentat în Cerere (descarcă de aici) ;

(2) notificarea transmisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

(3) notificarea privind intenția de realizare a proiectului, conform conținutului cadrul din Anexa nr. 1 din Ordinul ministrului mediului și pădurilor, ministrului administrației și internelor, ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 135/76/84/1284 din 2010;

(4) memoriul de prezentare a proiectului ce va include următoarele informații, conform cu prevederile Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010: amplasarea în raport cu ariile naturale protejate (cu precizarea coordonatelor geografice Stereo 70), prezența și efectivele/suprafețele habitatelor speciilor sau a habitatelor naturale de interes comunitar din zona proiectului și estimarea impactului, informații privind legătura cu managementul conservării;

(5) raportul privind impactul asupra mediului și/sau studiul de evaluare adecvată, după caz, în format electronic și/sau pe hârtie;

(6) dovada achitării tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului prin ordin de plată în contul RO95BTRLRONCRT0350690001 deschis la Banca Transilvania sau chitanță eliberată la sediul APND).

 • Tarifele pentru analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru proiecte:
  • Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care nu se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvată: 399 lei;
  • Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvată: 945 lei.
 • Termene de solicitare informații suplimentare:
  • 10 zile de la primirea solicitării pentru avizarea de strategii, programe, planuri, pentru care nu este necesară evaluarea adecvată a impactului;
  • 20 de zile de la primirea solicitării avizarea de strategii, programe, planuri pentru care este necesară evaluarea adecvată a impactului și implicit consultarea Consiliului Științific.
 • Termene de emitere a avizului:
  • 15 zile de la primirea solicitării cu documentație completă pentru avizarea proiectelor pentru care nu este necesară evaluarea adecvată a impactului;
  • 30 de zile de la primirea solicitării cu documentație completă pentru avizarea proiectelor pentru care este necesară evaluarea adecvată a impactului și implicit consultarea Consiliului Științific.
 • Documentele necesare emiterii avizului:

(1) cererea pentru emiterea avizului al cărei format este prezentat în Cerere (descarcă de aici) ;

(2) notificarea transmisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

(3) notificarea privind modificarea/actualizarea proiectului;

(4) acordul de mediu emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru proiectul inițial și documentele ce au stat la baza emiterii acestuia;

(5) raportul privind impactul asupra mediului și/sau studiul de evaluare adecvată, după caz, în format electronic și/sau pe hârtie;

(6) dovada achitării tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului prin ordin de plată în contul RO95BTRLRONCRT0350690001 deschis la Banca Transilvania sau chitanță eliberată la sediul APND).

 • Tariful pentru analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea/ actualizarea acordului de mediu: 475 lei.
 • Termene de solicitare informații suplimentare:
  • 10 zile de la primirea solicitării pentru avizarea de strategii, programe, planuri, pentru care nu este necesară evaluarea adecvată a impactului;
  • 20 de zile de la primirea solicitării avizarea de strategii, programe, planuri pentru care este necesară evaluarea adecvată a impactului și implicit consultarea Consiliului Științific.
 • Termene de emitere a avizului:
  • 15 zile de la primirea solicitării cu documentație completă pentru avizarea proiectelor pentru care nu este necesară evaluarea adecvată a impactului;
  • 30 de zile de la primirea solicitării cu documentație completă pentru avizarea proiectelor pentru care este necesară evaluarea adecvată a impactului și implicit consultarea Consiliului Științific.
 • Documentele necesare emiterii avizului:

(1) cererea pentru emiterea avizului al cărei format este prezentat în Cerere (descarcă de aici) ;

(2) notificarea transmisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

(3) fişa de prezentare şi declaraţie conform cu Anexa nr. 2 din Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007;

(4) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;

(5) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;

(6) formularul de înregistrare prevăzut în Tabelul nr. 1 din Anexa nr. 5 din Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007, însoţit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, după caz;

(7) pentru activitățile de eliminare a deșeurilor documentația conține în plus cerințele prevăzute de legislația din domeniul gestionării deșeurilor;

(8) dovada achitării tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului prin ordin de plată în contul RO95BTRLRONCRT0350690001 deschis la Banca Transilvania sau chitanță eliberată la sediul APND).

 • Tarifele pentru analiza și verificarea documentației și emiterea avizului în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu:
  • Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu fără bilanț de mediu și emiterea avizului: 475 lei;
  • Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu cu bilanț de mediu și emiterea avizului: 974 lei.
 • Termene de solicitare informații suplimentare:
  • 10 zile de la primirea solicitării în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu fără bilanț de mediu;
  • 20 de zile de la primirea solicitării în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu cu bilanț de mediu.
 • Termene de emitere a avizului:
  • 15 zile de la primirea solicitării cu documentație completă pentru avizarea în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu fără bilanț de mediu;
  • 30 de zile de la primirea solicitării cu documentație completă pentru avizarea în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu cu bilanț de mediu.
 • Documentele necesare emiterii avizului:

(1) cererea pentru emiterea avizului al cărei format este prezentat în Cerere (descarcă de aici) ;

(2) notificarea transmisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

(3) raportul de amplasament întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 36/2004;

(4) dovada achitării tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului prin ordin de plată în contul RO95BTRLRONCRT0350690001 deschis la Banca Transilvania sau chitanță eliberată la sediul APND).

 • Tariful pentru analiza și verificarea documentației și emiterea avizului în cadrul procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu: 885 lei.
 • Termene de solicitare informații suplimentare:
  • 20 de zile de la primirea solicitării în cadrul procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu.
 • Termen de emitere a avizului:
  • 30 de zile de la primirea solicitării cu documentație completă pentru avizarea în cadrul procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu.
 • Documentele necesare emiterii avizului:

(1) cererea pentru emiterea avizului al cărei format este prezentat în Cerere (descarcă de aici) ;

(2) notificarea transmisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

(3) informațiile privind modificarea/actualizarea;

(4) autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului și documentele ce au stat la baza emiterii;

(5) dovada achitării tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului prin ordin de plată în contul RO95BTRLRONCRT0350690001 deschis la Banca Transilvania sau chitanță eliberată la sediul APND).

 • Tarifele pentru analiza și verificarea documentației și emiterea avizului:
  • Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de revizuire/actualizare a autorizației de mediu și emiterea avizului: 248 lei;
  • Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de revizuire/actualizare a autorizației integrate de mediu și emiterea avizului: 499 lei.
 • Termene de solicitare informații suplimentare:
  • 10 zile de la primirea solicitării în cadrul procedurii de revizuire/actualizare a autorizației de mediu;
  • 20 de zile de la primirea solicitării în cadrul procedurii de revizuire/actualizare a autorizației integrate de mediu.
 • Termene de emitere a avizului:
  • 15 zile de la primirea solicitării cu documentație completă pentru avizarea în cadrul procedurii de revizuire/actualizare a autorizației de mediu;
  • 30 de zile de la primirea solicitării cu documentație completă pentru avizarea în cadrul procedurii de revizuire/actualizare a autorizației integrate de mediu.
 • Documentele necesare emiterii avizului:

(1) cererea pentru emiterea avizului al cărei format este prezentat în Cerere (descarcă de aici) ;

(2) notificarea transmisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

(3) studiu de evaluare a stării resurselor biologice elaborat de unităţi atestate în domeniu și avizat de comisia de specialitate a Academiei Române, cu excepția activităților de vânătoare;

(4) documentul din care rezultă numărul maxim de exemplare aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în cazul speciilor strict protejate pentru a căror recoltare/capturare s-a obținut derogare;

(5) informații privind cantitățile și zonele din care se va face recoltarea/capturarea și informații privind zonele și cantitățile recoltate/capturate în anul anterior, conform modelului prezentat în Anexa (descarcă de aici);

(5) dovada achitării tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului prin ordin de plată în contul RO95BTRLRONCRT0350690001 deschis la Banca Transilvania sau chitanță eliberată la sediul APND).

 • Tariful pentru analiza și verificarea documentației și emiterea avizului: 227 lei.
 • Termen de solicitare informații suplimentare:
  • 3 zile de la primirea solicitării.
 • Termen de emitere a avizului:
  • 5 zile de la primirea solicitării cu documentație completă.
 Documentele necesare emiterii avizului:

(1) cererea pentru stabilirea condițiilor al cărei format este prezentat în Cerere (descarcă de aici) ;

(2) descrierea parcelară a unităţii/unităţilor amenajistice în care va avea loc punerea în valoare şi care va/vor fi supusă/supuse exploatării;

(3) o copie a hărţii unităţii/unităţilor amenajistice în care va avea loc punerea în valoare şi care va/vor fi supusă/supuse exploatării;

(4) dovada achitării tarifului de analiză a documentației și de emitere a avizului prin ordin de plată în contul RO95BTRLRONCRT0350690001 deschis la Banca Transilvania sau chitanță eliberată la sediul APND).

 • Tariful pentru analiza și verificarea documentației și stabilirea condițiilor: 250 lei.
 • Termen de solicitare informații suplimentare:
  • 10 zile de la primirea solicitării.
 • Termen de emitere a avizului:
  • 25 zile de la primirea solicitării cu documentație completă.
 • Documentele necesare emiterii avizului:

(1) cererea pentru emiterea acordului al cărei format este prezentat în Cerere evenimente (descarcă de aici);

(2) dovada achitării tarifului de solicitare a acordului prin ordin de plată în contul RO95BTRLRONCRT0350690001 deschis la Banca Transilvania sau chitanță eliberată la sediul APND.

 • Tariful pentru analiza și verificarea documentației și emiterea avizului: 227 lei.
 • Termen de solicitare informații suplimentare:
  • 10 zile de la primirea solicitării.
 • Termen de emitere a avizului:
  • 30 zile de la primirea solicitării cu documentație completă.
 • Documentele necesare emiterii avizului:

(1) cererea pentru emiterea avizului al cărei format este prezentat în Cerere fotografiat/filmat (descarcă de aici) ;

(2) dovada achitării tarifului de solicitare a avizului prin ordin de plată în contul RO95BTRLRONCRT0350690001 deschis la Banca Transilvania sau chitanță eliberată la sediul APND;

(3) dovada achitării tarifului pentru primirea avizului pozitiv prin ordin de plată în contul RO95BTRLRONCRT0350690001 deschis la Banca Transilvania sau chitanță eliberată la sediul APND.

 • Tarife:
Tarife fotografiere în scop comercial Solicitare aviz* Aviz pozitivpentru un grup

de 1-5 persoane**

Aviz pozitivpentru un grup

de 6-10 persoane**

Aviz pozitivpentru un grup

de 11-20 persoane**

Aviz pozitivpentru un grup

de peste 21 de persoane**

Albume(plan local) 227 lei 200 lei/zi 400 lei/zi 600 lei/zi 1.000 lei/zi
Albume(plan regional) 227 lei 200 lei/zi 400 lei/zi 600 lei/zi 1.000 lei/zi
Albume(plan național) 227 lei 114 lei+ 200 lei/zi 114 lei+ 400 lei/zi 114 lei+ 600 lei/zi 114 lei+ 1.000 lei/zi
Albume(plan internațional) 227 lei 227 lei+ 200 lei/zi 227 lei+ 400 lei/zi 227 lei + 600 lei/zi 227 lei + 1.000 lei/zi
Materiale publicitare(plan local) 227 lei 200 lei/zi 400 lei/zi 600 lei/zi 1.000 lei/zi
Materiale publicitare(plan regional) 227 lei 200 lei/zi 400 lei/zi 600 lei/zi 1.000 lei/zi
Materiale publicitare(plan național) 227 lei 227 lei+ 200 lei/zi 227 lei+ 400 lei/zi 227 lei+ 600 lei/zi 227 lei+ 1.000 lei/zi
Materiale publicitare(plan internațional) 227 lei 454 lei+ 200 lei/zi 454 lei+ 400 lei/zi 454 lei+ 600 lei/zi 454 lei+ 1.000 lei/zi
Publicații diverse(plan local) 227 lei 200 lei/zi 400 lei/zi 600 lei/zi 1.000 lei/zi
Publicații diverse(plan regional) 227 lei 200 lei/zi 400 lei/zi 600 lei/zi 1.000 lei/zi
Publicații diverse(plan național) 227 lei 114 lei+ 200 lei/zi 114 lei+ 400 lei/zi 114 lei+ 600 lei/zi 114 lei+ 1.000 lei/zi
Publicații diverse(plan internațional) 227 lei 227 lei + 200 lei/zi 227 lei + 400 lei/zi 227 lei + 600 lei/zi 227 lei + 1.000 lei/zi

 

Tarife filmare în scop comercial Solicitare aviz* Aviz pozitivpentru un grup

de 1-5 persoane**

Aviz pozitivpentru un grup

de 6-10 persoane**

Aviz pozitivpentru un grup

de 11-20 persoane**

Aviz pozitivpentru un grup

de peste 21 de persoane**

Film artistic(plan local) 227 lei 200 lei/zi 400 lei/zi 600 lei/zi 1.000 lei/zi
Film artistic(plan regional) 227 lei 200 lei/zi 400 lei/zi 600 lei/zi 1.000 lei/zi
Film artistic(plan național) 227 lei 454 lei+ 200 lei/zi 454 lei+ 400 lei/zi 454 lei+ 600 lei/zi 454 lei+ 1.000 lei/zi
Film artistic(plan internațional) 227 lei 908 lei+ 200 lei/zi 908 lei+ 400 lei/zi 908 lei+ 600 lei/zi 908 lei+ 1.000 lei/zi
Spot publicitar(plan local) 227 lei 200 lei/zi 400 lei/zi 600 lei/zi 1.000 lei/zi
Spot publicitar(plan regional) 227 lei 200 lei/zi 400 lei/zi 600 lei/zi 1.000 lei/zi
Spot publicitar(plan național) 227 lei 908 lei+ 200 lei/zi 908 lei+ 400 lei/zi 908 lei+ 600 lei/zi 908 lei+ 1.000 lei/zi
Spot publicitar(plan internațional) 227 lei 1816 lei+ 200 lei/zi 1816 lei+ 400 lei/zi 1816 lei+ 600 lei/zi 1816 lei+ 1.000 lei/zi
Film documentar (plan local) 227 lei 200 lei/zi 400 lei/zi 600 lei/zi 1.000 lei/zi
Film documentar (plan regional) 227 lei 200 lei/zi 400 lei/zi 600 lei/zi 1.000 lei/zi
Film documentar (plan național) 227 lei 227 lei+ 200 lei/zi 227 lei+ 400 lei/zi 227 lei+ 600 lei/zi 227 lei+ 1.000 lei/zi
Film documentar (plan internațional) 227 lei 454 lei+ 200 lei/zi 454 lei+ 400 lei/zi 454 lei+ 600 lei/zi 454 lei+ 1.000 lei/zi

* Se plătește odată cu depunerea cererii de emitere a avizului;

** Se plătește înainte de ridicarea avizului.

 • Termen de solicitare informații suplimentare:
  • 10 zile de la primirea solicitării.
 • Termen de emitere a avizului:
  • 30 zile de la primirea solicitării cu documentație completă.