Comuna SLAVA CERCHEZĂ

În trecut satul Slava Cercheză a mai purtat și denumirea de Islava / Atmaca-yurdu sau Novaia Slava, Noia Slava, Slava Cerchezească iar satul Slava Rusă a purtat numele de Kizil-Hisalik sau Slawo, Star Slava, Slava Rusească.

Localități componente: Slava Cercheză (reședința), Slava Rusă

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag, rezervațiile naturale Uspenia și Rezervația de liliac Fântâna Mare

Slava Cercheza harta ariilor naturale vizate de proiect

Comuna Slava Cercheză face parte din din Podișul Dobrogei, respectiv Dobrogea de Nord. Relieful este colinar cu înălțimi reduse, comuna fiind înconjurată de dealuri. Cele mai importante dealuri sunt: Cordon, Dealul Peșterii, Dealul Balca, Dealul Gâtul lui Nica, Dealul Dumbrava, Dealul Nisipurilor, Dealul Iepurilor, Nurtbair (Dealul Lupilor), Dealul Chel. Relieful este marcat și de două dominante de înălțime, Dealul Zidina cu înălțime de 265 m și Dealul Crucii cu o înălțime de 269 m, ambele dealuri fiind împădurite. Comuna beneficiază de o relație favorabilă cu cadrul natural, suprafețele împădurite reprezentând peste 59% din suprafața teritoriului administrativ.

Vatra localității Slava Cercheză are o formă alungită dezvoltată în lungul firului Văii Ciucurova. Satul Slava Rusă este amplasat într-o mică depresiune pe Valea Ciucurova, mărginită de Dealurile Camena, Leurda și Sfalchi. După tipologia parcelarului și a tipului de organizare,  ambele sunt sate de tip adunat, dezvoltate de-a lungul drumului DN22D.

Comuna are în componență o populație majoritară de ruși lipoveni, fiind singura de origine lipovenească din Dobrogea care nu este amplasată la apă. În strânsă legătură cu această comunitate s-au dezvoltat de-a lungul timpului și au fost pastrate până astăzi: obiceiurile, cântecele, dansurile, legendele, gastronoma.

Vestigiile arheologice descoperite pe teritoriul localității datează din paleoliticul superior, eneolitic (cultura Gumelnița), epoca bronzului, epoca fierului – Hallstatt şi Latène, epocile greacă, romană şi romano-bizantină, ev mediu  timpuriu și târziu, demonstrând o continuitate de locuire încă din cele mai vechi timpuri. Remarcabile sunt Cetatea Ibida, Mănăstirea Uspenia, Mănăstirea Vovidenia – singura mănăstire de maici de rit vechi din lume, dar și de un număr important de construcții cu elemente tradiționale.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag, rezervațiile naturale Uspenia și Rezervația de liliac Fântâna Mare
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  62C0* Stepe ponto-sarmatice, 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Plante: Centaurea jankae, Agropyron cristatum subsp. brandzae, Anacamptis pyramidalis, Asparagus verticillatus, Asphodeline lutea, Echinops ritro subsp. ruthenicus, Festuca callieri, Gagea bulbifera, Koeleria lobata, Muscari neglectum, Myrrhoides nodosa,

  Nectaroscordum siculum ssp.bulgaricum, Paeonia peregrina, Rosa turcica, Rumex tuberosus

  Reptile: Lacerta viridis, Podarcis taurica, Testudo graeca

  Nevertebrate: Cerambyx cerdo, Morimus funereus

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Mustela eversmanii, Nyctalus leisleri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii,

  Pipistrellus pipistrellus, Spermophilus citellus, Vespertilio murinus, Vormela peregusna

  Păsări: Accipiter brevipes ,Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație) Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor,  Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Picus canus, Phyloscopus sibilatrix, Phyloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus,  Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Parus lugubris, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Clanga clanga, Circus pygargus, Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Anser albifrons, Anser anser, Anser erythropus, Anser fabalis, Buteo lagopus, Branta ruficollis, Burhinus oedicnemus, Asio otus, Anthus campestris

Slava_colaj

Foto: Irina Cioangher

Evenimente

 • Ziua localității Slava Rusă – 28 august, Adormirea Maicii Domnului – stil vechi
 • Ziua localității Slava Cercheză – 8 noiembrie, Sfântul Dimitrie din Salonic – stil vechi
 • Târg săptămânal în fiecare zi de marţi şi vineri

Evenimente

Alte evenimente importante:

  • 14 ianuarie – „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare”, stil vechi- Hramul Bisericii „Sfântul Nicolae de vară”- localitatea Slava Rusă (popovi)
  • 15 februarie – „Întâminarea Domnului Isus Hristos”, stil vechi – Hram la Biserica  „Sfântul Dumitru” – localitatea Slava Cercheză (popovi)
  • 6 mai – „Sfântul Mare Muncenic Gheorghe purtătorul de biruință”- Hramul Bisericii – localitatea Slava Cercheză (bespopvi)
  • 22 mai – „Aducerea moaștelui Sfântului Ierarh Nicolae”, stil vechi – Hram la Biserica „Sfântul Nicolae de vară” – localitatea Slava Rusă (popovi)
  • 28 august – „Adormirea Maicii Domnului”, stil vechi – Hram Mănăstirea Uspenia – localitatea Slava Rusă (popovi)
  • 26 octombrie – „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”- Hramul Bisericii – localitatea Slava Rusă (românească)
  • 4 noiembrie – „Înălțarea Icoanei Maicii Domnului din Orașul Kazani”, stil vechi – Biserica de iarnă – Hram Mănăstirea Vovidenia – localitatea Slava Rusă (popovi)
  • 8 noiembrie – „Sfântul Dimitrie din Salonic”, stil vechi – Hram la Biserica „Sfântul Dumitru” – localitatea Slava Cercheză (popovi)
  • 11 noiembrie – „Sfântul Mucenic Mina” – Hramul Bisercii– localitatea Slava Cercheză (românească)
  • 21 noiembrie „Soborul Sfântului Arhistrateg Mihail și al tuturor cereștilor, fără de trupuri, Puteri ”, stil vechi – Biserica de iarnă- Hram Mănăstirea Uspenia – localitatea Slava Rusă (popovi)
  • 4 decembrie –„Intrarea maicii Domnului În Biserică”, stil vechi ”- Hram Mănăstirea Vovidenia – localitatea Slava Rusă (popovi)