Comuna DOROBANȚU

Prima atestare istorică a comunei datează din anul 1883, ca Ai Orman, denumire turcească relaționată cu existența în trecut a turcilor din această zonă (ai – urs și orman – pădure). Numele Dorobanțu a fost atribuit comunei după primul război mondial.

Localități componente: Dorobanțu (reședința), Cârjelari, Fântâna Oilor, Meșteru.

Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ: ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag și rezervațiile naturale Muchiile Cernei-Iaila, Dealul Ghiunghiurmez și Valea Ostrovului

Dorobantu harta ariilor naturale vizate de proiect

Comuna este amplasată la una dintre cele mai mari altitudini din podiș. Ca particularitate a reliefului se remarcă faptul că este un relief de pedimentație cu valențe deosebite în cadrul reliefului României. Imaginea pitorească a peisajului natural prin bogăția trecutului istoric, a diversității etnice, a determinat crearea unui vast cuprins de cutume locale și diversitatea palierelor peisajului antropic.

Structura urbană și specificul arhitectural sunt caracterizate prin pitoresc, având o bogăție a simbolurilor utilizate. Împrejmuirile sunt de regulă deschise, cu garduri transparente, la nivelul ochiului, cu livezi de viță de vie dispuse frontal și longitudinal, cu orientarea principală a casei spre sud. Gospodăriile vechi prezintă anumite particularități, precum bucătăria veche ce conține motive florale, realizate cu un șablon numit “rol”. De asemenea, casele erau vopsite pe exterior în culori precum albastru, verde, galben în jurul anilor 1960, în interior fiind foarte des întâlnită culoarea mov.

 • Arii naturale protejate ce se suprapun peste teritoriul administrativ
  ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, ROSPA0091 Pădurea Babadag și rezervațiile naturale Muchiile Cernei-Iaila, Dealul Ghiunghiurmez și Valea Ostrovului
 • Habitate naturale de interes comunitar și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice, 62C0* Stepe ponto-sarmatice, 8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedoalbi- Veronicion-dilleni pe stâncării silicioase, 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
 • Specii de interes comunitar/național și conservativ prezente în teritoriul administrativ
  Plante: Campanula romanica, Himantoglossum caprinum, Moehringia jankae, Potentilla emilii popii, Achillea clypeolata, Achillea ochroleuca, Asparagus verticillatus, Dianthus nardiformis, Echinops ritro subsp. ruthenicus, Festuca callieri, Fritillaria orientalis,

  Gagea bulbifera, Koeleria lobata, Lathyrus pannonicus, Mercurialis ovata, Muscari neglectum, Myrrhoides nodosa, Nectaroscordum siculum ssp.bulgaricum, Ornithogalum sibthorpii, Paronychia cephalotes, Rosa turcica, Rumex tuberosus, Sempervivum ruthenicum, Silene compacta, Spiraea hypericifolia, Spiraea crenata, Stachys angustifolia, Thymus zygioides

  Reptile: Lacerta trilineata, Lacerta viridis, Podarcis taurica, Testudo graeca

  Nevertebrate: Cerambyx cerdo, Morimus funereus

  Mamifere: Eptesicus serotinus, Myotis emarginatus, Nyctalus leisleri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum, Spermophilus citellus, Vespertilio murinus, Vormela peregusna

  Păsări: Accipiter brevipes,Accipiter nisus, Lullula arborea, Sylvia communis, Pernis apivorus, Pelecanus onocrotalus (migrație), Muscicapa striata, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Miliaria calandra, Merops apiaster, Lanius excubitor,  Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sturnus vulgaris, Streptopelia turtur, Picus canus, Phyloscopus sibilatrix, Phyloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus,  Oriolus oriolus, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Parus lugubris, Lanius minor, Motacila alba, Lanius collurio, Luscinia megarhynchos, Falco vesperinus, Falco peregrinus, Hippolais icterina, Jynx torquila, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, Emberiza hortulana, Dendrocopos medius, Dryocopos martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos minor, Dendrocopos major, Motacila flava, Oenanthe pleschanka, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Corvus frugilegus, Columba palumbus, Clanga pomarina, Clanga clanga, Circus pygargus, Alauda arvensis, Aquila heliaca, Bubo bubo, Buteo buteo, Pandion haliaetus, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Upupa epops, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Riparia riparia, Hirundo daurica, Chloris chloris, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Anser albifrons, Anser anser, Anser erythropus, Anser fabalis, Buteo lagopus, Branta ruficollis, Burhinus oedicnemus, Asio otus, Anthus campestris

Colaj-fotografii_Dorobantu

Foto: Luiza Julea

Evenimente

 • ”Înălţarea Domnului” – pentru Biserica Veche
 • ”Sf. Maria Mare” – 15 august, pentru Biserica Nouă
 • Colinde vechi și urături de Crăciun și de Anul Nou